2.3.6. Udformning af de enkelte ændringer | Lovkvalitet

Nedenfor følger retningslinjer for den affattelsesteknik, der bør benyttes i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til ændringslove.

Det bemærkes, at tegn der står umiddelbart før eller efter en tekst/tal uden mellemrum følger tekstens/tallets typografi.

Klik her for at kopiere retningslinjerne med den korrekte formatering.

Forslag

til

Lov om ændring af lov om …[1])

(Undertitel)

§ 1

I lov nr. … af … om … (eller: I lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …), som ændret ved lov nr. … af … og § … i lov nr. … af …, foretages følgende ændring(er):

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om …«.

 • 2. Fodnoten til lovens titel affattes således:
  • »1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører […].«
 • 3. Overalt i loven ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.
 • 4. Overalt i loven udgår »efter forhandling med justitsministeren«.
 • 5. § 1 affattes således:
  • »§ 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger … .«
 • 6. Overskriften før § 2 ophæves.
 • 7. §§ 2, 3 og 5, § 6, stk. 4, og § 7, stk. 3, ophæves.

  (Formuleringen forudsætter, at der ikke sker rykning af stykker i §§ 6 og 7.)
 • 8. Efter § 7 indsættes:
  • »§ 7 a. Miljø- og fødevareministeren fastsætter/kan fastsætte regler/nærmere regler om …, herunder om …, … og … .«
 • (Er § 7 sidste paragraf i et kapitel, angives det, om den nye bestemmelse indsættes i dette eller det følgende kapitel: »Efter § 7 indsættes i kapitel 2:«).
 • 9. § 10, stk. 1, affattes således:
  • »Er ægtefællen under konkurs … .«
 • 10. § 13, stk. 2, affattes således:
  • »Stk. 2. Indgives opgørelsen ikke inden … .«
 • 11. I § 15, nr. 3, ændres »§ 20, stk. 4,« til: »§ 20, stk. 3,«, og »landet og« ændres til: »landet,«.
 • 12. I § 15 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:
  • »4) ikke er sigtet for en lovovertrædelse og«.
   Nr. 4 bliver herefter nr. 5.
 • 13. § 20, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
  • »Stk. 2. Reglerne i stk. 1 anvendes dog kun … .«
   Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.
 • 14. § 25, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
  • »…
   Stk. 2. ... .«
   Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.
 • 15. I § 30 (der forudsættes kun at indeholde et stykke) indsættes som stk. 2:
  • »Stk. 2. En arvelader kan ved testamente … .«
 • 16. § 34, stk. 2, ophæves, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »eller adoptivbørn«.
 • 17. I § 35 (der forudsættes at indeholde stk. 1-9, hvor et nyt stykke skal indsættes mellem to stykker (stk. 1 og 2)) indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  • »Stk. 2. Ved indgåelse af nyt ægteskab … .«
   Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.
 • 18. I § 35 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nyt stykke:
  • »Stk. 7. … .«
   Stk. 6-9 bliver herefter stk. 8-11.
 • 19. I § 35, stk. 8, der bliver stk. 10, og § 44, stk. 1, nr. 2, ændres »1.000 kr.« til: »5.000 kr.«
 • 20. § 37, stk. 1, 1. og 3. pkt., ophæves.
 • 21. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

[Overskrift]«.

(Formatet for den ændrede overskrift og kapitelnummeret skal følge det format, som anvendes i hovedloven i udgaven af Lovtidende.)

 • 22. I § 38 (der forudsættes at indeholde flere punktummer)indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
  • »…(2. pkt.)… .«
 • 23. I § 40, stk. 1, (der forudsættes kun at indeholde et punktum) indsættes som 2. og 3. pkt.:
  • »…(2. og 3. pkt.)… .«
 • 24. I § 41, stk. 2, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:
  • »…(1. pkt.)… .«
 • 25. I § 42 (der forudsættes at indeholde 3 punktummer) indsættes som 4. pkt.:
  • »…(4. pkt.)… .«
 • 26. I § 55, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »60 pct.«: »og ikke mere end 75 pct.«
 • 27. I § 60, stk. 1, 1. pkt., og to steder i § 62, stk. 3, 1. pkt., ændres »børn« til: »livsarvinger og ægtefælle«.
 • 28. Efter § 65 indsættes før overskriften før § 66:
  »§ 65 a. … .«
 • 29. I § 67 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:
  • »… .«
   Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.
 • 30. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

[Overskrift]

…«

(Formatet for den nye overskrift og kapitelnummeret skal følge det format, som anvendes i hovedloven i udgaven af Lovtidende. Er kapitel 4 sidste kapitel i et afsnit, angives det, om det nye kapitel indsættes i dette eller det følgende afsnit: »Efter kapitel 4 indsættes i afsnit I:«)

31. Bilag x affattes som bilag y til denne lov.

32. Som bilag x indsættes bilag y til denne lov.

§ 2

Loven træder i kraft den … .

§ 3

Stk. 1. ... . (overgangsregler)

Stk. 2. ... .

§ 4

Loven gælder ikke for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland], men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland] med de ændringer, som de [færøske]/[grønlandske]/[henholdsvis færøske og grønlandske] forhold tilsiger.

Bilag y

»Bilag x

[Bilagets indhold]«.


(1) [EU-note] indsættes som fodnote på lovforslagets første side)

Der henvises desuden til pkt. 2.3.6.1. – 2.3.6.13. nedenfor.

Back to top