2.3.5. Indledning til de enkelte ændringsparagraffer | Lovkvalitet

Forslag til ændringslove bør altid udarbejdes med udgangspunkt i gældende ret på fremsættelsestidspunktet.

I indledningen til hver enkelt ændringsparagraf angives den lov, der skal ændres, med nummer, dato og fuldstændig titel (f.eks. »I lov nr. … af … om … foretages følgende ændring(er):«).

Er der tale om en ændringslov, der ændrer flere love, skal samtlige paragraffer for hver lov, der ændres, være forsynet med en indledning.

Er der i lovforslagets titel anvendt en forkortet titel (»populærtitel«) eller en i praksis helt fast indarbejdet forkortet titel, bør denne titel tillige anvendes i indledningen til den pågældende paragraf.

Dog bør den fulde titel – inklusiv populærtitlen – angives i indledningen til den relevante ændringsparagraf i tilfælde, hvor der foreslås en ændring af lovens titel.

Er der tidligere foretaget ændringer af loven, uden at der derefter er blevet udstedt en lovbekendtgørelse, bør der foruden til loven henvises til ændringslovene. Ved henvisning til ændringslovene er det dog alene nødvendigt at henvise til ændringslovens nummer og dato (f.eks. »I lov nr. … af … om …, som ændret ved lov nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«).

Det er dog ikke nødvendigt at henvise til ændringslove, der har mistet deres betydning som følge af senere ændringslove. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ændringerne i en tidligere ændringslov er ophævet ved en senere ændringslov.

I tilfælde, hvor der er vedtaget adskillige (fem eller flere) ændringslove, kan opremsningen af samtlige ændringslove blive for omfattende. I sådanne tilfælde bør opremsningen derfor begrænses til kun at omfatte de relevante ændringslove og den seneste ændringslov (f.eks. »I lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …, som ændret bl.a. ved lov nr. … af … og senest ved lov nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«).

En ændringslov anses for relevant, hvis der ved den omhandlede lov er foretaget ændring af en paragraf, som nu foreslås ændret ved det lovforslag, som fremsættes. Det gælder dog ikke, hvis den tidligere ændring vedrører et andet stykke end det, der nu foreslås ændret, medmindre den tidligere ændring er relevant for forståelsen af det stykke, som nu foreslås ændret.

Er en af de tidligere ændringer indeholdt i en hovedlov eller i en lov, der ændrer flere love (samlelov), bør den paragraf, hvor ændringen findes, nævnes (f.eks. »I lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …, som ændret bl.a. ved § … i lov nr. … af … og senest ved § … i lov nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«).

Vedtagne ændringslove, der på lovforslagets fremsættelsestidspunkt endnu ikke er trådt i kraft, medtages i indledningen på samme vis som ændringslove, der er trådt i kraft. Et vedtaget ændringslovforslag, der endnu ikke stadfæstet, medtages derimod ikke i indledningen.

Er loven med senere ændringer skrevet sammen i en lovbekendtgørelse, angives alene lovens titel, hvorefter lovbekendtgørelsen anføres med nummer og dato (f.eks. »I lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«).

Der bør på samme måde henvises til ændringer, der er foretaget efter udfærdigelse af en lovbekendtgørelse:

  • »I lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …, som ændret ved lov nr. … af … og § .. i lov nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«.

I tilfælde, hvor lovens titel optræder i formen »x-lov«, og hvor der ikke er udarbejdet en lovbekendtgørelse, affattes indledningen til den relevante paragraf i et ændringslovforslag således:

  • »I arveloven, lov nr. … af …, som ændret ved lov nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«.

Til forskel fra ændringer af love, hvor der som følge af senere ændringer er udarbejdet en lovbekendtgørelse, udelades i disse tilfælde således »jf.« forud for henvisningen til lovens nummer og dato.

Back to top