2.3.4. Lovtekstens opbygning | Lovkvalitet

Forslag til ændringslove bør opbygges efter følgende systematik:

Den første paragraf bør indeholde samtlige ændringer opdelt i numre (også selv om der kun er tale om én ændring). Er der tale om en ændringslov, der ændrer flere love, skal der dog være én paragraf for hver lov, der ændres.

Derefter følger en paragraf, der indeholder bestemmelser om ikrafttræden samt eventuelle overgangsregler (de sidste i ét eller flere selvstændige stykker). Ofte er det dog mere hensigtsmæssigt at udskille overgangsreglerne som selvstændige stykker i ikrafttrædelsesparagraffen eller – hvis de er af mere omfattende karakter – i en efterfølgende selvstændig paragraf, der følger umiddelbart efter bestemmelsen om lovens ikrafttræden. Derefter følger en eventuel bestemmelse om lovens territoriale gyldighed.

Paragraftegn og -nummer anbringes i forslag til ændringslove på en selvstændig linje centreret over paragraffens tekst og ikke som i hovedlove til venstre for tekstens 1. linje. Er paragraffen om ikrafttrædelse eller senere paragraffer opdelt i flere stykker, forsynes også stk. 1 med stykkebetegnelse.

Hvis ændringslovforslaget alene indeholder forslag om ophævelse af en lov, angives det i en ændringsparagraf, hvor følgende formulering kan anvendes: »Lov nr. … af … om … ophæves.«. Derudover bør ændringslovforslaget indeholde en paragraf om ikrafttræden.

Der henvises ikke til love, der har ændret den lov, som nu foreslås ophævet. Derimod henvises til en eventuel lovbekendtgørelse: »Lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …, ophæves den …«. 

Back to top