2.3.1. Lovforslagets titel | Lovkvalitet

Ændringslovforslagets titel indledes således:

  • »Forslag til lov om ændring af lov om …«.

Denne formulering anvendes, uanset om der foreslås én eller flere ændringer af loven. Som hovedregel anføres i ændringslovforslagets titel hele titlen på den lov, der foreslås ændret. Lovens nummer og dato anføres derimod ikke.

Har den lov, der foreslås ændret, en forkortet titel (»populærtitel«) angivet i parentes efter den egentlige titel (f.eks. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven)), anføres populærtitlen i stedet for lovens fulde titel (f.eks. »Forslag til lov om ændring af forældelsesloven«).

Tilsvarende gælder, hvis der for den lov, der foreslås ændret, i praksis anvendes en forkortet betegnelse (f.eks. lov om rettens pleje, der i praksis blot kaldes retsplejeloven). Det er dog en forudsætning for at anvende en sådan forkortet betegnelse i ændringslovforslagets titel, at betegnelsen er helt fast indarbejdet og ikke kan dække over mere end én bestemt lov. Som udgangspunkt kan forkortede titler, der alene er etableret i praksis, ikke træde i stedet for lovens fulde, autoritative titel.

Hvis der med ændringslovforslaget foreslås en ændring af lovens titel, bør den fulde titel – inklusiv populærtitlen – dog angives i ændringslovforslagets titel (f.eks. »Forslag til lov om ændring af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)«).

Hvis der med ændringslovforslaget foreslås ændringer af flere love, bør samtlige af disse loves titler som udgangspunkt anføres i ændringslovforslagets titel (f.eks. »Forslag til lov om ændring af lov om …, lov om … og lov om …«).

I de tilfælde, hvor der i samme lovforslag foretages ændring af både en hovedlov og en ændringslov til hovedloven, f.eks. ved ændring af en revisionsbestemmelse i ændringsloven, bør alene hovedloven og ikke tillige ændringsloven nævnes i lovforslagets titel.

Foreslås mere end 4-5 love ændret, bør alene titlen på den vigtigste lov (eller eventuelt de 2-3 vigtigste love) anføres med tilføjelse af »og forskellige andre love« (se f.eks. lov nr. 593 af 18. juni 2012 om ændring af ligningslovenog forskellige andre love).

Hvis ingen af lovene kan anses for vigtigere end andre, må titlen i stedet søge at angive lovændringens emne (se f.eks. lov nr. 742 af 1. juni 2015 om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder).

Hvis ændringslovforslaget også indeholder bestemmelser om, at en lov ophæves, skal titlen på denne lov dog altid være anført (se f.eks. lov nr. 559 af 18. juni 2012 om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd). Det gælder dog ikke, hvis der er tale om ophævelse af et større antal love. Er der tale om ophævelse af et større antal love inden for et ministerområde, kan lovforslagets titel udformes på følgende måde: »Forslag til lov om ophævelse af en række love under [X-ministeriets] område« (se f.eks. lov nr. 199 af 7. april 1999 om ophævelse af en række love under Fødevareministeriets område).

Hvis lovforslaget alene indeholder forslag om ophævelse af en lov, indledes forslagets titel således:

  • »Forslag til lov om ophævelse af lov om …«.
Back to top