2.2.2. Notehenvisninger i love, der gennemfører EU-retsakter mv. | Lovkvalitet

I alle love, der gennemfører EU-direktiver, skal der indsættes en note med reference til EU-Tidende efter følgende eksempel:

  • »Loven [indeholder bestemmelser, der] gennemfører [dele af] Europa-Parlamentets og Rådets/Kommissionens direktiv [årstal]/[nr.]/EU af [dato] om [direktivets titel], EU-Tidende [årstal], nr. L […], side […].«

For så vidt angår direktiver offentliggjort før den 1. januar 1999 angives årstallet med to cifre, mens det for direktiver offentliggjort den 1. januar 1999 eller senere angives med fire cifre. Noten skal indsættes i loven, der skal træde i kraft inden gennemførelsesfristens udløb. 

Notetegnet indsættes efter lovforslagets titel og ikke efter en eventuel undertitel. Noteteksten anføres nederst på forskriftens første side. Henvisningen bør omfatte en reference til EU-tidende. Som udgangspunkt bør der henvises til samtlige direktiver og ændringsdirektiver, der gennemføres, med angivelse af retsakternes titel. Hvis noten bliver for omfangsrig, kan henvisningen til retsakternes titel udelades. Er et direktiv ændret flere gange, kan henvisningen ligeledes begrænses til det oprindelige direktiv og den seneste ændring heraf. I tilfælde, hvor et direktiv ændrer en lang række direktiver, kan henvisningen begrænses til ændringsdirektivet.

Som følge af EU-Domstolens seneste praksis skal der selv i de tilfælde, hvor der foreligger overensstemmelse mellem et direktiv og gældende ret (gennemførelse ved konstatering af normharmoni), indsættes en notehenvisning i loven eller bekendtgørelsen.  Dette følger bl.a. af EU-Domstolens dom af 22. december 2010 i de forenede sager C-444/09 og C-456/09, Gavieiro m.fl., præmis 62.  

Der skal ikke indsættes en notehenvisning i love, der alene indeholder bemyndigelse til at udstede gennemførelsesforskrifter. Noten bør i stedet indsættes i selve gennemførelsesforskrifterne. Det bør i stedet beskrives under bemærkningerne til bemyndigelsesbestemmelsen, hvis det er hensigten, at der skal være adgang til at udstede en administrativ forskrift, der vedrører gennemførelse af en EU-retsakt.

Erstatter en ny hovedlov en ældre lov, der gennemfører et direktiv, bør noten gentages i den nye forskrift, der fremover skal gennemføre direktivet.

Hvis et lovforslag ved en fejl er vedtaget uden note, kan noten kun indsættes ved en lovændring. Hvis det af bemærkningerne til lovforslaget klart fremgår, at loven havde til formål at gennemføre en EU-retlig forpligtelse, kan der dog ved udarbejdelsen af en lovbekendtgørelse indsættes en forklarende note til lovbekendtgørelsen efter følgende eksempel:

  • »Det fremgår af forslaget til loven, at det [indeholder bestemmelser, der] gennemfører [dele af] Europa-Parlamentets og Rådets/Kommissionens direktiv [årstal]/[nr.]/EU af [dato] om [direktivets titel], EU-Tidende [årstal], nr. L […], side […]. Ved en fejl blev der imidlertid ikke indsat en note i lovforslaget.«

Ved ændringer af direktivet, der er refereret til i en eksisterende note til en hovedlov, skal referencen i den eksisterende note opdateres med ændringen. Opdateringen af noten kan dog afvente den førstkommende ændring af den pågældende lov.

I forslag til love, der omskriver et direktiv, bør direktivet i almindelighed optages som bi­lag til lovforslaget efter lovforslagets bemærkninger. I forslag til love, der inkorporerer et direktiv, skal direktivet optages som bilag til loven.

Er der tale om et di­rektiv, der er ændret flere gange, kan det af hensyn til overblikket ofte være hensigtsmæssigt at foretage en sammenskrivning og i stedet optrykke denne som bilag. I sådanne tilfælde bør det i bilaget bemærkes, at der er foretaget en sammenskrivning. Tilsvarende gælder, hvor en sammenskrivning optages som bilag til en bekendtgørelse.

Der kan også indsættes notehenvisning i gennemførselsforskrifter til andre EU-retsakter – f.eks. afgørelser – der ikke indeholder en udtrykkelig henvisningsforpligtelse, hvis det findes hensigtsmæssigt for at klargøre gennemførselsforskrifternes EU-retlige baggrund. Tilsvarende bør den pågældende traktat eller forskrift i almindelig optages som bilag til lovforslaget. Er dansk ikke autentisk sprog i denne tekst, bør en dansk oversættelse optages parallelt med den autentiske tekst.

Særligt om forordninger

Forordninger gælder ifølge EUF-Traktatens artikel 288 umiddelbart i medlemsstaterne og må som udgangspunkt ikke gennemføres i national ret.

Hvis det af praktiske grunde er hensigtsmæssigt, kan bestemmelser i en forordning gengives i de nationale regler. I sådanne tilfælde skal det fremgå, at bestemmelserne stammer fra en forordning, og at gengivelsen alene er begrundet i praktiske hensyn. Dette bør ske ved, at der indsættes en note til forslagets titel efter følgende eksempel:

  • »I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning [nr.]/[årstal]/EU af [dato] om [forordningens titel], EU-Tidende [årstal], nr. L […], side […]. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.«

Hvis der af praktiske grunde i en lov er medtaget visse bestemmelser fra en forordning, skal forordningens årstal angives med fire cifre i noten til forslagets titel, for så vidt angår forordninger, der er offentliggjort den 1. januar 1999 eller senere.

Der indsættes ikke notehenvisning, hvis loven indeholder bestemmelser, der af hensyn til anvendelsen af en forordning supplerer (men ikke gengiver) forordningens bestemmelser, f.eks. i form af kompetence- eller strafbestemmelser.

Notifikation efter informationsproceduredirektivet

Hvis et lovforslag skal notificeres i henhold til informationsproceduredirektivet, skal der indsættes en note efter følgende eksempel, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1087 af 8. juli 2016 om EU’s informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester:

  • »Loven [indeholder bestemmelser, der som udkast] har [som udkast] været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).«

Hvis en lov i en tidligere udgave har været notificeret efter informationsproceduredirektivet og herefter afløses af en ny hovedlov, som ikke efter informationsproceduredirektivet skal notificeres, fordi notifikationspligten er opfyldt med den tidligere lov, bør der indsættes en fodnote til hovedloven efter følgende eksempel:

  • »Lov nr. […] af [dato], som denne lov afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med [angiv det informationsproceduredirektiv, der var gældende på tidspunktet for notifikationen]«.
Back to top