2.2.1. Lovens titel | Lovkvalitet

Titlen på et forslag til ny hovedlov bør være så kort som muligt samtidig med, at den er dækkende for bestemmelsernes hovedindhold. Overflødige ord bør undgås, f.eks. må »Lov om ekspropriation af …« anvendes i stedet for »Lov om bemyndigelse for ministeren for … til ekspropriation af …«.

Korte ord som »om« bør anvendes i stedet for »vedrørende« eller »angående«.

Som eksempel på titlen på en ny hovedlov kan nævnes lov nr. 321 af 5. april 2016 om kollektiv forvaltning af ophavsret, lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti og lov nr. 376 af 27. april 2016 om knive og blankvåben m.v.

Der anføres ingen undertitel ved forslag til en ny hovedlov.

Kun undtagelsesvis bør loven forsynes med en populærtitel i parentes efter titlen og da kun, hvor det ikke er muligt at finde en kort, dækkende titel, hvor det må forventes, at den lange titel ikke vil blive almindeligt anvendt, og hvor det er muligt at finde en egnet populærtitel. I givet fald bør populærtitlen anvendes ved efterfølgende henvisninger til loven.

Back to top