2.10.1. Paralleltekster | Lovkvalitet

I forslag til ændringslove bør der i almindelighed i et bilag optages paralleltekster, der sammenholder de foreslåede og de gældende bestemmelser. Parallelteksten bør udformes således, at den gældende formulering af de bestemmelser, der berøres af lovforslaget, optages ved siden af hvert enkelt ændringsforslag.

Parallelteksterne opstilles således, at lovforslagets ændringsbestemmelser, herunder indledningen til ændringslovbestemmelserne, optrykkes i højre spalte, mens der i venstre spalte optrykkes den gældende formulering af de bestemmelser, der berøres (eller ophæves) af lovforslaget.

Klik her for at kopiere retningslinjerne for paralleltekster med den korrekte formatering.

I tilfælde, hvor en lov ophæves i sin helhed, indsættes intet bilag med paralleltekst for så vidt angår den lov, der ophæves. Ophæves alene en eller flere – men ikke alle – bestemmelser i en lov, optrykkes disse bestemmelser i spalten med den gældende formulering.

I tilfælde, hvor lovforslaget alene berører ét nummer (eller litra), der indgår i en sætningskæde i det relevante stykke, og hvor hvert nummer (eller litra) knytter sig til en fælles indledende formulering i sætningskæden, bør en sådan fælles indledende formulering normalt medtages i spalten med gældende lov. Som eksempel på en sådan opsætning kan angives følgende:

Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering  Lovforslaget
§ 1  
  I lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …, som ændret [bl.a.] ved lov nr. … af …, foretages følgende ændringer:  
§ 1. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at ansøgeren
1-4) – – –
5) betaler et gebyr på 100 kr.,
6-8) – – –
1. I § 1, stk. 1, nr. 5, ændres »100 kr.« til: »200 kr.«  
  Stk. 2-9. – – –  2. I § 1 indsættes som stk. 10:  
»Stk. 10. ... .«

Det er derimod ikke nødvendigt at optrykke den gældende formulering af stykker, numre eller litraer, der ikke berøres af lovforslaget. Som eksempel på en sådan opsætning kan angives følgende:

Gældende formulering  Lovforslaget
   § 1  
I lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …, som ændret [bl.a.] ved lov nr. … af …, foretages følgende ændringer:
  § 1. – – –   Stk. 2-3. – – –
  Stk. 4. Der kan efter ansøgning meddeles tilladelse til [… .]1. I § 1, stk. 4, indsættes efter »efter«: »skriftlig«.  
Stk. 5. – – –  
Stk. 6. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at ansøgeren  
1-4) – – –
5) betaler et gebyr på 100 kr.2. I § 1, stk. 6, nr. 5, ændres »100 kr.« til: »200 kr.«
6-8) – – –
Stk. 7-8. – – –
Stk. 9. Ministeren for […] kan fastsætte nærmere regler om ansøgningens form, jf. stk. 4.  3. § 1, stk. 9, ophæves.

Back to top