1.2.1.1. Overvejelser om retlige grænser og almindelige retsprincipper | Lovkvalitet

I forbindelse med udarbejdelsen af et lovforslag er det nødvendigt at være opmærksom på de retlige grænser, der gælder for lovgivningsmagten, samt på en række almindelige retsprincipper. Allerede i forbindelse med udarbejdelsen af bidrag til lovprogrammet bør der imidlertid udvises opmærksomhed over for disse retlige grænser og almindelige retsgrundsætninger.

De retlige grænser for lovgivningsmagten sættes principielt først og fremmest af grundloven. Det drejer sig bl.a. om § 43 (om beskatning), og § 73 (om ejendomsrettens ukrænkelighed).

Endvidere skal man være opmærksom på Danmarks internationale forpligtelser. Her er det navnlig EU-retten, der er relevant, men også folkeretlige regler, herunder traktater og konventioner, som Danmark har tiltrådt, har betydning. Det gælder bl.a. den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Endvidere har der udviklet sig visse almindelige grundsætninger, som lovgivningsmagten i almindelighed har fundet, at der bør udvises særlig opmærksomhed over for. Det drejer sig bl.a. om principper, der angår tilbagevirkende kraft, bemyndigelser til administrationen, regulering af uskrevne retsområder, forholdet til centrale tværgående love og retsgrundsætninger samt udformningen af strafbestemmelser.

Der henvises nærmere til punkt 3 om retlige grænser og almindelige principper.

Back to top