5.3. Forelæggelse for Justitsministeriet | Lovkvalitet

Hvis et lovforslag efter fagministeriets opfattelse rejser mere vanskelige eller principielle spørgsmål om forholdet til f.eks. grundloven, EU-retten, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller almindelige retsprincipper, eller eventuel fravigelse af reglerne i  databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven eller lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, vil det ofte være hensigtsmæssigt at forelægge disse spørgsmål særskilt for Justitsministeriet, så vidt mulig inden forslaget sendes i høring.

Den egentlige lovtekniske gennemgang, som Justitsministeriet foretager af alle regeringslovforslag, sker på baggrund af det »færdige« udkast til lovforslag, som fagministeriet skal sende til Justitsministeriet, når det har været i ekstern høring, og der er foretaget de eventuelle rettelser og justeringer af lovforslaget, som høringen måtte give anledning til. Justitsministeriet skal modtage lovforslaget i den endelige udgave senest 14 dage før (fratrukket eventuelle helligdage, ferier mv.), fagministeriet ønsker den lovtekniske tilbagemelding.

Back to top