5.1. Forelæggelse for Statsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet mv. | Lovkvalitet

Udkast til lovforslag bør så tidligt som muligt sendes til Statsministeriet med henblik på vurdering af forslagets territoriale anvendelsesområde.

Vil lovforslaget medføre væsentlige økonomiske, implementerings- eller personalemæssige konsekvenser for staten, regioner eller kommuner, bør den påtænkte løsning endvidere tages op med Finansministeriet på det tidligst mulige tidspunkt. Lovforslaget bør således forelægges for Finansministeriet, inden forslaget præsenteres for eksterne parter. Endvidere skal lovudkast med implementeringskonsekvenser forelægges Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning. Forslag skal så vidt muligt sendes til sekretariatet senest 6 uger før lovforslaget påtænkes udsendt i ekstern høring.

Lovforslag, der forventes at medføre væsentlige administrative byrder eller lettelser for virksomhederne, vil skulle vurderes af Erhvervsstyrelsens TEAM Effektiv Regulering (TER), ligesom Statsstøtteudvalget vil skulle kontaktes via Statsstøttesekretariatet i Erhvervsministeriet så tidligt som muligt under udarbejdelsen af lovforslaget, hvis lovforslaget vurderes at indeholde statsstøtteretlige aspekter.

Det bemærkes, at der som følge af beslutningen om byrdestop ikke kan indføres nye erhvervsøkonomiske byrder, medmindre helt særlige hensyn taler herfor.

Hvis der indføres regler, der medfører væsentlige byrder for erhvervslivet, dvs. administrative byrder over 4 mio. kr. og øvrige efterlevelsesbyrder over 10 mio. kr., skal disse forelægges regeringens økonomiudvalg.

Byrder under de nævnte tærskelværdier kan godt have stor betydning, hvis de rammer enkelte virksomheder særligt hårdt. Derfor skal nye byrder ligeledes forelægges regeringens økonomiudvalg, hvis den enkelte virksomhed pålægges nye byrder på over 100.000 kr. i gennemsnit.

Implementeringsskemaer for lovforslag med bebyrdende erhvervsøkonomiske konsekvenser, der implementerer EU-regulering, eller indfører nationale særregler, der har forbindelse med implementeringen, skal sendes til EU-Implementeringsudvalgets sekretariat i Beskæftigelsesministeriet, inden lovforslaget sendes i offentlig høring. Endvidere vil der kunne være anledning til at drøfte eventuelle miljømæssige konsekvenser af et påtænkt initiativ med Miljø- og Fødevareministeriet.

Udkast til lovforslag, der omfatter revisionsspørgsmål af større betydning, skal inden fremsættelsen sendes til rigsrevisor, jf. § 7 i lov om revisionen af statens regnskaber mm., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012. Det gælder, hvor staten eller en af de institutioner mv., der er nævnt i lovens § 2, stk. 1, nr. 2-4, skal oprette eller deltage i en virksomhed gennem kapitelindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte eller i en virksomhed, der modtager bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov. Udkastet bør sendes til rigsrevisor så tidligt som muligt inden fremsættelsen.

Back to top