6.1.6. Særligt om Færøerne og Grønland | Lovkvalitet

For så vidt angår lovforslag, som territorialt omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Færøerne og/eller Grønland, bemærkes, at lovforslaget inden fremsættelsen for Folketinget skal fremsendes til de færøske/grønlandske myndigheder til udtalelse. Der kan fastsættes en frist for afgivelse af svar.

Er der tale om et lovforslag, der indeholder bestemmelser, der udelukkende vedrører Færøerne og/eller Grønland eller har særlig betydning for Færøerne og/eller Grønland, bør lovforslaget ikke fremsættes for Folketinget, før de færøske/grønlandske myndigheders udtalelse foreligger.

Sådanne lovforslag kan dog i særligt hastende tilfælde og efter nærmere aftale med Færøerne og Grønland behandles parallelt i Lagtinget (Færøerne)/Landstinget (Grønland) og i Folketinget. Fagministeriet bør dog i disse tilfælde søge behandlingen af lovforslaget tilrettelagt således, at de færøske og/eller grønlandske myndigheders endelige udtalelse foreligger, inden de relevante udvalg i Folketinget afgiver betænkning forud for 2. behandlingen af lovforslaget.

Back to top