2.8.11.

Sammenfattende skema

     
Opdateret: 02.07.2018

Efter redegørelsen for lovforslagets konsekvenser i de almindelige bemærkninger skal der indsættes et skema, hvor konsekvenserne sammenfattes i hovedtræk. Skemaet optrykkes således som sidste punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Skemaet skal være en sammenfatning af den forudgående redegørelse for lovforslagets konsekvenser, hvilket indebærer, at der ikke i skemaet må forekomme nye oplysninger i forhold til det, der følger af redegørelsen under de obligatoriske punkter.

 

Positive konsekvenser/mindreudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)

Negative konsekvenser/merudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner

 

 

Implementeringskonsekvenser for stat, kommuner og regioner

 

 

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

 

 

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

 

 

Administrative konsekvenser for borgerne

 

 

Miljømæssige konsekvenser

 

 

Forholdet til EU-retten

(Beskriv forholdet til EU-retten/anfør »Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter«)

[Er i strid med de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering] /[Går videre end minimumskrav i EU-regulering] (sæt X)

Ja

X

Nej

I skemaets nederste rubrik angives, om lovforslaget ”Er i strid de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering / Går videre end minimumskrav i EU-regulering” ved at fjerne de kantede parenteser og et af de to udsagn. Indeholder lovforslaget alene bestemmelser, der implementerer erhvervsrettet EU-regulering, angives, om de fem principper er overholdt ved at fjerne parenteserne og ”Går videre end minimumskrav i EU-regulering”. Omvendt fjernes parenteserne og ”Er i strid med de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering” i lovforslag, der alene indeholder bestemmelser med EU-retlige aspekter, der ikke er erhvervsrettede. Indeholder lovforslaget både erhvervsrettede og ikke-erhvervsrettede bestemmelser, fjernes kun de kantede parenteser, og der sættes kryds ved ”Ja”, hvis blot en af bestemmelserne ikke er i overensstemmelse med principperne eller minimumskravene. Lovforslagets EU-retlige aspekter, herunder hvilke dele af lovforslaget der er i strid med de fem principper / går videre end minimumskrav i EU-regulering, beskrives i afsnittet om forholdet til EU-retten, hvortil der i øvrigt henvises.