2.6.

Territorialbestemmelser

     
Opdateret: 13.12.2017

Ved udarbejdelsen af lovforslag skal fagministeriet være opmærksom på den pågældende lovs eller ændringslovs territoriale gyldighedsområde. I forhold til ændringslove gælder, at den territoriale gyldighed som udgangspunkt afhænger af hovedlovens territoriale gyldighedsområde.

Nedenfor følger en skematisk oversigt over, hvornår der bør indsættes territorialbestemmelser i hovedlove og i ændringslove. Det bemærkes, at skemaet alene er af summarisk karakter, og at svarene derfor skal suppleres med de bemærkninger, som fremgår af de følgende afsnit.

Hovedlove:

 

Loven skal ikke gælde for Færøerne/Grønland

Loven skal gælde direkte for Færøerne/Grønland

Loven skal kunne gennemføres for Færøerne/Grønland med ændringer

Loven skal kunne sæt­tes i kraft for Fær­øerne/Grønland på et senere tidspunkt

Territorial­bestemmelse?

Ja (afsnit 2.6.1.1.)

Nej (afsnit 2.6.1.2.)

Ja, med anord­nings­hjemmel (afsnit 2.6.1.3.)

Ja, med anord­nings­hjemmel (afsnit 2.6.1.3.)

Ændringslove:

Territorial­bestemmelse?

Hovedloven gælder ikke for Fær­øer­ne/Grønland og inde­holder ikke anordnings­hjemmel

Hovedloven gælder direk­te for Fær­øerne/Grønland

Hovedloven er sat i kraft for Fær­­øerne/Grønland ved kongelig an­ord­ning

Hovedloven indeholder an­ordnings­hjem­mel, der ikke er udnyttet

Ændringsloven skal ikke gælde for Færøerne/Grønland

Nej, da ændringsloven ikke kan gælde, når hovedloven ikke gælder (afsnit 2.6.2.1.)

Ja (afsnit 2.6.2.2.)

Ja (afsnit 2.6.2.3.)

Ja (afsnit 2.6.2.4.)

Ændringsloven skal gælde di­rek­te for Fær­øerne/Grønland

Nej, da ændringsloven ikke kan gælde, når hovedloven ikke gælder (afsnit 2.6.2.1.)

Nej, men loven skal behandles i Lagtinget (Færøerne)/ Landstinget (Grønland) (afsnit 2.6.2.2.)

Nej, men loven skal behandles i Lagtinget (Færøerne)/ Landstinget (Grønland) (afsnit 2.6.2.3.)

Nej, da an­ord­nings­hjem­len i hovedloven vil om­fatte loven i dens ændrede skik­kelse (afsnit 2.6.2.4.)

Ændringsloven skal kunne gennem­fø­res for Fær­øer­ne/Grønland med æn­drin­ger

Nej, da ændringsloven ikke kan gennemføres, når hovedloven ikke gælder (afsnit 2.6.2.1.)

Ja, med anordnings­hjemmel (afsnit 2.6.2.2.)

Ja, med anordnings­hjemmel (afsnit 2.6.2.3.)

Nej, da anordningshjemlen i hovedloven vil omfatte loven i dens ændrede skikkelse (afsnit 2.6.2.4.)

Ændringsloven skal kunne sættes i kraft for Fær­øer­ne/Grønland på et senere tids­punkt end hovedloven

Nej, da ændringsloven ikke kan gennemføres, når hovedloven ikke gælder (afsnit 2.6.2.1.)

Ja, med anordnings­hjemmel (afsnit 2.6.2.2.)

Ja, med anordnings­hjemmel (afsnit 2.6.2.3.)

Ja, med anordnings­hjemmel (afsnit 2.6.2.4.)