2.3.6.

Udformning af de enkelte ændringer

     
Opdateret: 11.12.2017

Nedenfor følger retningslinjer for den affattelsesteknik, der bør benyttes i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til ændringslove.

Det bemærkes, at tegn der står umiddelbart før eller efter en tekst/tal uden mellemrum følger tekstens/tallets typografi.

 

Forslag

til

Lov om ændring af lov om …1)
(Undertitel)

 

§ 1

  I lov nr. … af … om … (eller: I lov om …, jf. lovbekendtgørelse nr. … af …), som ændret ved lov nr. … af … og § ... i lov nr. … af …, foretages følgende ændring(er):

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om ...«.

 

2. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører […].«

3. Overalt i loven ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.

4. Overalt i loven udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

5. § 1 affattes således:
  »§ 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger ... .«

6. Overskriften før § 2 ophæves.

7. §§ 2, 3 og 5, § 6, stk. 4, og § 7, stk. 3, ophæves.

(Formuleringen forudsætter, at der ikke sker rykning af stykker i §§ 6 og 7.)

8. Efter § 7 indsættes:
  »§ 7 a. Miljø- og fødevareministeren fastsætter/kan fastsætte regler/nærmere regler om …, herunder om …, … og … .«

(Er § 7 sidste paragraf i et kapitel, angives det, om den nye bestemmelse indsættes i dette eller det følgende kapitel: »Efter § 7 indsættes i kapitel 2:«).

9. § 10, stk. 1, affattes således:
  »Er ægtefællen under konkurs ... .«

10. § 13, stk. 2, affattes således:
  »Stk. 2. Indgives opgørelsen ikke inden ... .«

11. I § 15, nr. 3, ændres »§ 20, stk. 4,« til: »§ 20, stk. 3,«, og »landet og« ændres til: »landet,«.

12. I § 15 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:
»4) ikke er sigtet for en lovovertrædelse og«
  Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

13. § 20, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
  »Stk. 2. Reglerne i stk. 1 anvendes dog kun ... .«
  Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

14. § 25, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
  »...
  Stk. 2. ... .«
  Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

15. I § 30 (der forudsættes kun at indeholde et stykke) indsættes som stk. 2:
  »Stk. 2. En arvelader kan ved testamente ... .«

16. § 34, stk. 2, ophæves, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »eller adoptivbørn«.

17. I § 35 (der forudsættes at indeholde stk. 1-9, hvor et nyt stykke skal indsættes mellem to stykker (stk. 1 og 2)) indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  »Stk. 2. Ved indgåelse af nyt ægteskab ... .«
  Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

18. I § 35 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nyt stykke:
  »Stk. 7. … .«
  Stk. 6-9 bliver herefter stk. 8-11.

19. I § 35, stk. 8, der bliver stk. 10, og § 44, stk. 1, nr. 2, ændres »1.000 kr.« til: »5.000 kr.«

20. § 37, stk. 1, 1. og 3. pkt., ophæves.

21. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2
[Overskrift]«.

(Formatet for den ændrede overskrift og kapitelnummeret skal følge det format, som anvendes i hovedloven i udgaven af Lovtidende.)

22. I § 38 (der forudsættes at indeholde flere punktummer) indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
  »...(2. pkt.)… .«

23. I § 40, stk. 1, (der forudsættes kun at indeholde et punktum) indsættes som 2. og 3. pkt.:
  »...(2. og 3. pkt.)... .«

24. I § 41, stk. 2, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:
  »... (1. pkt.)... .«

25. I § 42 (der forudsættes at indeholde 3 punktummer) indsættes som 4. pkt.:
  
»...(4. pkt.)... .«

26. I § 55, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »60 pct.«: »og ikke mere end 75 pct.«

27. I § 60, stk. 1, 1. pkt., og to steder i § 62, stk. 3, 1. pkt., ændres »børn« til: »livsarvinger og ægtefælle«.

28. Efter § 65 indsættes før overskriften før § 66:
  »§ 65 a. ... .«

29. I § 67 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:
  »... .«
  Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

30. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a
[Overskrift]
…«

(Formatet for den nye overskrift og kapitelnummeret skal følge det format, som anvendes i hovedloven i udgaven af Lovtidende. Er kapitel 4 sidste kapitel i et afsnit, angives det, om det nye kapitel indsættes i dette eller det følgende afsnit: »Efter kapitel 4 indsættes i afsnit I:«)

31. Bilag x affattes som bilag y til denne lov.

32. Som bilag x indsættes bilag y til denne lov.

§ 2

 Loven træder i kraft den ... .

 § 3

  Stk. 1. ... . (overgangsregler)
  Stk. 2. ... .

 § 4

  Loven gælder ikke for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland], men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland] med de ændringer, som de [færøske]/[grønlandske]/[henholdsvis færøske og grønlandske] forhold tilsiger.

 

Bilag y
»Bilag x

 

[Bilagets indhold]«.

 

(1) [EU-note] indsættes som fodnote på lovforslagets første side)